Vedtekter studentorgan

Studentråd ved Hadsel fagskole  

  1. Hver klasse/gruppe ved Hadsel fagskole skal så snart som mulig etter oppstart av studieåret velge en tillitsvalgt samt en vara representant. Valget skal være skriftlig.
  2. Avdelingsleder/leder Fagskolen kaller inn tillitsvalgte til 1. møte i studentrådet i rimelig tid etter at valg av representantene er gjennomført.

    I den grad det er nødvendig, brukes telefonmøte som møteform. Dette på grunn av at mange av studentene følger nettstøttet opplæring og av denne grunn sjelden møtes.  
  3. Studentrådet ved Hadsel fagskole skal bestå av tillitsvalgte studenter i alle klasser. Flere små klasser/grupper kan gå sammen om å velge en tillitsvalgt som representant i studentrådet.
  4. Studentrådet velger selv leder og nestleder, samt kasserer og sekretær.
  5. Studentrådet skal behandle saker som angår studentenes interesser.
  6. Studentrådet bestemmer selv når møter skal avholdes, og kan ved behov kalle inn representanter fra skolen. Referater fra møter skal alltid sendes avdelingsleder/leder fagskolen og til rektor.
  7. Leder og nestleder i studentrådet skal være studentenes representant i fagskolens styre.
Fant du det du lette etter?