Reglement for fagskolestudenter Nordland

Dette reglementet er basert på følgende:

  • § 6 i lov om fagskoleutdanning
  • FT-sak 76-2004
  • gjeldende reglement for videregående skoler i Nordland  

Reglementet settes i kraft fra 1. august 2005 og gjøres gjeldende inntil videre. Reglementet forutsettes tilpasset til de retningslinjer som blir gitt av NOKUT i hht § 4 pkt. 2 i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning  

Reglementet skal gjøres kjent for studentene.  

Formål
§1 Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen er forpliktet til å følge dette reglementet.  

Virkeområde
§ 2  Reglementet gjelder ved all opplæring som gis under skolens ansvar og regi - også utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte eller stedlige påbud eller forbud, herunder ved ekskursjoner eller utplasseringer.  

Verdigrunnlag
§ 3 Skolens overordnede visjon og mål gjelder for studentene, herunder kvalitet i læringsarbeidet, ansvarlig og aktiv studentmedvirkning, og et godt læringsmiljø med individuell tilpasning og varierte læringsformer gjennom teoretisk og praktisk arbeid, der kvalifiserte lærere tilrettelegger og veileder i læringsprosessen.    

Rettigheter
§ 4 Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for fagskoleopplæring. Studentene har rett og plikt til å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Skolen skal legge til rette for at studentene kan utvikle nødvendige forutsetninger for å kunne delta i dette arbeidet.  

§ 5 Studentene har rett til å få løpende tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de mål den enkelte arbeider etter.  

§ 6 Det skal gjennomføres forberedte utviklingssamtalerminst en gang hver termin mellom student og kontaktlærer eller en annen lærer.  

§ 7 Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har studentene rett til rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og spesialpedagogisk tjeneste.  

§ 8 Skolen skal ha et system for vurdering slik at det jevnlig blir vurdert i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de fastsatte mål. Grunnlaget for vurderingen er læreplanverket for fagskolen. Studenten har rett til og skal delta i denne vurderingen.  

§ 9 Studentene har både rett og plikt til å ta opp med skolen forhold i læringssituasjonen som ikke fungerer tilfredsstillende. Slike saker bør tas opp av klassens tillitsvalgte med faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder for fagskolen eller ev. rektor.  

§ 10 Studentene har rett og plikt til å danne studentråd.  
 

Plikter
§ 11 Studenten har plikt til å rette seg etter de lover, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for fagskolen.  

§ 12 Studentene plikter å delta aktivt i opplæringen, og de har plikt til å skaffe segnødvendig læremateriell og de lærebøker som opplæringen krever, og som fagskolen ikke holder.  

§ 13  Studenten skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid.  

§ 14  Studentene skal følge de verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt. Studentene må skaffe seg det verneutstyr som er nødvendig og som fagskolen ikke holder.  

§ 15 Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeerstatningsloven.  

§ 16 Studenter som gjennom sin opplæring ved arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler § 13 - 13 f. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet fagskole.  

Arbeids- og læringsmiljøet
§ 17 Et godt arbeids- og læringsmiljø fremmer læring. Studentene har derfor krav på et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Den enkelte student har plikt til å bidra til dette. Alle skal bidra til å skape et godt opplæringsmiljø som er preget av trivsel, engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer. Alle må vise respekt og medansvar og unngå eller hindre adferd som har negativ innvirkning på miljøet.  

§ 18 Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer. Skolen skal drive forebyggende, holdningsskapende arbeid.  

§ 19  Arbeidsvanene i fagskolen skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet.  

§ 20 Det er viktig for trivselen at det holdes god orden over hele skolen - ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til god hygiene og helse ivaretas.  

§ 21 Bruk av tobakk er skadelig, og ingen har tillatelse til å røyke, snuse eller bruke andre tobakksprodukter i skolens bygninger og uteområder, og i lokaler skolen leier. All bruk av tobakk må skje utenfor skolens område. Forbudet gjelder hele døgnet.  

§ 22 Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt på skolens område. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler.  

§ 23 Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.  

§ 24 Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.  

Oppmøte og fravær
§ 25 Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Studentene er forpliktet til å møte presis til opplæringen med mindre det foreligger avtale med faglærer(e), avdelingsleder for fagskolen eller rektor om en annen arbeidsform.  

§ 26 Dersom en student blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra.  

§ 27 Skolen skal ha melding om fravær allerede fra første fraværsdag. Skolen må ha et system som sikrer tett oppfølging ved fravær. Hvis en student får mye fravær på grunn av langvarig sykdom eller andre tvingende grunner, skal skolen legge til rette for ekstra opplæring, ekstra prøver og selvstendig studiearbeid for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og innsats fra studentens side.  

§ 28 Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. Ved fare for at det ikke er tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, skal det uten ugrunnet opphold gis skriftlig varsel om dette, slik at studenten har mulighet til å rette på forholdet.  

Fusk eller forsøk på fusk
§ 29 Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som en uærlighet, et tillitsbrudd og et brudd på gjeldende reglement. Karakteren på den prøven eller besvarelsen det gjelder, blir annullert. Konsekvensene av dette kan bli at studenten ikke får termin- eller standpunktkarakter. Dermed kan han/hun miste retten til å gå opp til eksamen i faget. Dersom en student blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig.  

Konsekvenser for studenter som bryter bestemmelsene
§ 30 Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot studenten i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak.  

Refsingstiltak vil være:

  • påtale fra en av de tilsatte ved skolen
  • utelukking fra klasse eller gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse
  • utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av avdelingsleder for fagskolen eller rektor Ved alvorlige brudd på skolereglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes.  

Særskilte tiltak er:

  • bortvisning av studenten fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
  • bortvisning for resten av skoleåret etter vedtak i styret for fagskolen.       

Tiltakene skal nedtegnes.  

Saksbehandling
§ 31 Før refsingtiltak blir besluttet, skal studenten ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med studentens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, f.eks. hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og studenten har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven. Studenten har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.  

§ 32 Klagebehandling
Ved all klagebehandling for fagskolen gjelder forvaltningslovens bestemmelser. Klage på skriftlig eksamen og evaluering av avsluttende prosjektarbeid/mappevurdering behandles av egen klagenemnd opprettet av styret for fagskolen.   Klage på standpunktkarakter behandles av Nordland fylkes klageinstans.   Klage på øvrige enkeltvedtak behandles av styret eller klagenemnd opprettet av styret.   Når det gjelder andre formelle regler om klage på karakterer/vurdering legges reglene i kap. 5 i forskrift til opplæringsloven til grunn så langt disse passer. Styret kan fastsette nærmere utfyllende regler.  

§ 33 Eksamen, dokumentasjon mv.
Inntil det ev. foreligger nærmere sentralgitte regler om eksamen, dokumentasjon mv. for fagskolen, fastsetter styret slike regler/retningslinjer i samsvar med gjeldende ordninger for fagskolen. Ved tvil/tolkningsspørsmål legges reglene i kap. 4 i forskrift til opplæringsloven til grunn, så langt disse passer.

Fant du det du lette etter?